جدول کلینیکال

برنامه آزمایش های بخش کلینیکال

نمونه روز انجام نام اختصاری نام تست
serum روزانه FBS Fasting blood sugar
Serum روزانه Urea Urea
Serum روزانه Creat Creatinine
Serum روزانه Uric Acid Uric Acid
Serum روزانه Chol Cholesterol
Serum روزانه TG Triglycerides
Serum روزانه Osteocalsin Osteocalsin
Serum ده روز B.Ctx Beta Cross Laps (CTX)
Serum روزانه HDL H.D.L Cholesterol
Serum روزانه LDL L.D.L  Cholesterol
Serum روزانه Ca Calcium
Serum روزانه Ph Phosphorus
Serum روزانه Na Sodium
Serum روزانه K Potassium
Serum ده روز Elect.csf Electrophoresis (csf)
Serum روزانه Fe Iron
Serum روزانه TIBC T.I.B.C
Serum روزانه T. Protein Total. Protein
Serum روزانه Albumin Albumin
Serum روزانه Bili T Total Bilirubin
Serum روزانه Bili D Direct Bilirubin
Serum روزانه SGOT (S.G.O.T (AST
Serum روزانه SGPT (S.G.P.T (ALT
Serum روزانه LDH L.D.H
Serum روزانه CPK C.P.K
Serum روزانه ALP Alkaline  Phosphatase
Serum یک هفته Acid Phosph Acid Phosphatase(total)
Serum روزانه CPK  MB C.P.K  MB
Serum روزانه Amylase Serum Amylase
Serum ده روز Copper Serum Copper
Serum ده روز ACP/P Acid Phosphatase Prostatic
Serum شنبه Chloride Chloride
Serum سه شنبه Aldolase Aldolase
Serum روزانه Magnesium Magnesium
Serum روزانه Transferrin Transferrin
Serum سه شنبه Prot.Elec Protein Electrophoresis
Serum روزانه Albumin Albumin
Serum روزانه Prot Protein Total
Citrate هماهنگ شود Serum Amino Serum Amino Acid
Serum سه شنبه Apo lipoprotein B Apo lipoprotein B
Citrate هماهنگ شود Ammoniac Ammoniac
Serum پنجشنبه Homocysteine Homocysteine
Serum زوج Serum Lipase Lipase Serum
Serum روزانه GGT Gamma Glutamyl transferase
Serum پنجشنبه Cystatin-c Cystatin-c
Serum زوج Lithium Lithium
Serum فرد Ceruloplasmin Ceruloplasmin
W.B یک هفته (Pb (Lead (Pb (Lead 
Serum روزانه Zn serum Zinc Serum
CSF یک هفته (OCB (CSF Oligoclonal bands
W.B روزانه Hb A1C Hemoglobin A1C
Serum روزانه Folic Acid Folic Acid
Serum سه شنبه ACE ACE
W.B یک هفته Cyclosporine Cyclosporine
Serum زوج(اورژانس هماهنگ شود) Troponin I quantitative Troponin I quantitative
Serum روزانه Ferritin Ferritin
Serum روزانه Protein total Protein total
=D64 یک هفته UBT Urea Breath test
Citrate فرد phenylalanine phenylalanine
Citrate زوج Lactate serum Lactate serum
Serum روزانه VDRL VDRL
Serum روزانه ASO Titer ASO
Serum روزانه C-reactive protein CRP
Serum روزانه RF (R.F.(latex
Serum روزانه RPR RPR
Serum - Widal Widal
Serum روزانه Wright Wright Agglutination test
Serum روزانه C. Wright Coombs Wright
Serum روزانه 2ME 2ME
W.B روزانه Dir Coombs Direct Coombs Test
Serum روزانه   Indirect Coombs Test
Serum روزانه Mono Test Mono test
Serum یک هفته Immuno globulin subclasses 1 Immuno globulin subclasses 1
Serum یک هفته Immuno globulin subclasses 2 Immuno globulin subclasses 2
Serum یک هفته Immuno globulin subclasses 3 Immuno globulin subclasses 3
Serum زوج IgG- 4 IgG- 4
Serum سه شنبه ANA ANA
Serum سه شنبه Anti ds DNA Anti ds DNA
Serum سه شنبه Anti DNA Anti DNA
Serum دوشنبه Brucella spp.Ab( IgG) Brucella spp.Ab( IgG)
Serum دوشنبه Brucella spp.Ab( IgM) Brucella spp.Ab( IgM)
Serum فرد (F.T.A(IgG (F.T.A(IgG
Serum ده روز Anti RNP Anti RNP
Serum ده روز Anti Tb Anti Tb
Serum یک هفته (TB Ab (IgG (TB Ab (IgG
Serum یک هفته TB Ab IgM TB Ab IgM
Serum فرد RF(quantitative Rheumatoid Factor
Serum یکشنبه Cold Agglutinine Test Cold Agglutinine Test
Serum یک هفته AMA AMA
Serum یک هفته ASMA ASMA
Serum یک هفته P.ANCA P.ANCA
Serum یک هفته C-ANCA C-ANCA
Serum یکشنبه C1 Inhibitor C1 Inhibitor
W.B پنج روز HLA Typing HLA Typing
W.B پنج روز HLA Typing HLA Typing (one antigen)
W.B پنج روز HLA B5 HLA B5
W.B پنج روز HLA B51 HLA B51
W.B پنج روز HLA B7 HLA B7
W.B پنج روز HLA B8 HLA B8
W.B پنج روز HLA B27 HLA B27
Serum فرد Chlamydia  Ab (IgA) Chlamydia  Ab (IGA
Serum فرد Chlamydia.Ab (IgM) Chlamydia.Ab (IgM)
Serum فرد Chlamydia .Ab(IgG) Chlamydia .Ab(IgG)
Serum یک هفته Hydatid Ab (IgG) Hydatid Ab (IgG)
Serum یک هفته Anti Sm Anti Smith Ab
Serum یک هفته Anti Borrelia IgG Anti Borrelia IgG
Serum چهارشنبه LKM Ab LKM Ab
Serum سه شنبه EBV Ab(VCA)IgG EBV Ab(VCA)IgG
Serum سه شنبه EBV (VCA)IgM EBV (VCA)IgM
W.B یک هفته CD3 CD3
W.B یک هفته CD4 CD4
W.B یک هفته CD8 CD8
Serum یک هفته Anti SSA(Ro) Ab Anti SSA(Ro) Ab
Serum یک هفته Anti SSB(La)Ab Anti SSB(La)Ab
Serum یکشنبه-چهارشنبه (HAV Ab(IgM (HAV Ab(IgM
Serum زوج HCV Anti HCV
Serum زوج HIV Anti HIV (1+2)
Serum زوج HBS-Ag HBS-Ag
Serum زوج HBS-Ab HBS-Ab
Serum فرد HBe-Ag HBe-Ag
Serum فرد HBe-Ab HBe-Ab
Serum سه شنبه HBc Ab(IgM) HBc Ab(IgM)
Serum زوج HIV P24 Ag HIV P24 Ag
Serum دوشنبه Anti HEV Anti HEV
Serum زوج Toxo IgG Toxoplasma Ab IgG
Serum روزانه Toxo IgM Toxoplasma Ab IgM
Serum دوشنبه Mycoplasma p. Ab( IgG) Mycoplasma p. Ab( IgG)
Serum زوج CMV (IgG) CMV (IgG)
Serum زوج CMV (IgM) CMV (IgM)
Serum یکشنبه-چهارشنبه HAV Ab (Total) HAV Ab (Total)
Serum دوشنبه HDV HDV Ab
Serum یکشنبه-چهارشنبه Anti Phospholipid Ab (IgG Anti Phospholipid Ab (IgG
Serum یکشنبه-چهارشنبه Anti Phospholipid Ab (IgM Anti Phospholipid Ab (IgM
Serum سه شنبه Anti MCV Anti MCV
Serum فرد C3 C3
Serum فرد C4 C4
Serum زوج CH50 CH50
Serum یک هفته Listeria (IgG) Listeria (IgG)
Serum فرد Listeria  IgM Anti Listeria IgM (IF)
Serum یکشنبه-چهارشنبه Rubella  (IgG) Rubella Ab IgG
Serum یکشنبه-چهارشنبه Rubella (IgM) Rubella (IgM)
Serum فرد Serum IgM Serum IgM
Serum فرد Serum IgG Serum IgG
Serum فرد Serum IgA Serum IgA
Serum فرد Serum IgE Serum IgE
Serum زوج F ANA F ANA
Serum یک هفته CMV(avidity) CMV(avidity)
Serum شنبه HTLV Ab(12) HTLV(1+2)
Serum یکشنه-چهارشنبه HSV Ab 12 (IgG HSV Ab 1+2 (IgG)
Serum یکشنبه-چهارشنبه HSV  Ab 12 (IgM) HSV Ab 1+2 (IgM)
Serum دوشنبه-پنجشنبه H.Pylori IgG H.Pylori IgG
Serum دوشنبه-پنجشنبه H.Pylori IgA H.Pylori IgA
Serum دوشنبه-پنجشنبه H.pylori IgM H.pylori IgM
stool یکشنبه-چهارشنبه H.pylori Ag (stool) H.pylori Ag (stool)
Serum چهارشنبه Anti Gliadin Ab ( IgA) Anti Gliadin Ab ( IgA)
Serum چهارشنبه Anti Gliadin Ab (IgG) Anti Gliadin Ab (IgG)
Serum زوج VZV Ab (IgG) VZV Ab (IgG)
Serum زوج VZV Ab (IgM) VZV Ab (IgM)
Serum روزانه A.TPO Anti TPO
Serum چهارشنبه AMH Anti Mullerian hormone (AMH)
Serum سه شنبه B2 Glycoprotin Ab (IgG) B2 Glycoprotin Ab (IgG)
Serum سه شنبه B2 Glycoprotin Ab (IgM) B2 Glycoprotin Ab (IgM)
Serum روزانه CCP-Ab Anti Citrullinated protein (CCP-Ab)
W.B یک هفته Anti  plt Anti platelet
Serum سه شنبه HBC IgM HBC IgM
Serum سه شنبه HBC (Total) HBC (Total)
Citrate یکشنه-چهارشنبه Lupus  antiCoagulant Lupus  antiCoagulant
Serum یک هفته Anti Endomesial Ab (IgG) Anti Endomesial Ab (IgG)
Serum یک هفته Anti Endomysail (IgA) Anti Endomysail (IgA)
Citrate زوج Protein s Protein s
Citrate زوج Protein c Protein C
Citrate روزانه D Dimer D Dimer
Citrate پنج شنبه Anti Thrombin III Anti Thrombin III
Citrate سه شنبه Factor V (Leiden factor) Factor V (Leiden factor)
Citrate روزانه PT PT Patient plasma
Citrate روزانه PT PT
Citrate روزانه PTT PTT
Citrate روزانه Fibrin degradation produc Fibrin degradation produc
Citrate روزانه Fibrinogen Fibrinogen
Serum یک هفته Alfa 1 Anti Trypsin Alfa 1 Anti Trypsin
Serum روزانه Anti Thyroglobulin Ab Anti Thyroglobulin Ab
Serum روزانه TTG (IgA) TTG (IgA)
Serum دوشنبه Anti Cardiolipin (IgG) Anti Cardiolipin (IgG)
Serum دوشنبه Anti Cardiolipin (IgM) Anti Cardiolipin (IgM)
Serum سه شنبه Anti Scl 70 (Topoisomerase) Anti Scl 70
Serum ده روز Anti Centromere Ab Anti Centromere Ab
Serum سه شنبه TTG (IgG) TTG (IgG)
W.B روزانه CBC CBC
W.B روزانه Sickle cell Sickle cell
W.B W.B ESR 1 E.S.R
W.B روزانه BG&Rh Blood Grouping
W.B روزانه Rh Anti D /Rh Factor
W.B روزانه Du Factor Du Factor
W.B روزانه BG Blood Group
W.B روزانه G6PD G6PD
W.B یک هفته Anti Borrelia IgM Anti Borrelia IgM
Serum ده روز Autoimmune Ab Autoimmune Ab
W.B شنبه Hb electrophoresis Hemoglobin Electrophoresis
Serum ده روز T cell T cell
Serum ده روز B cell B cell
Serum هماهنگ شود Serum Immuno Elec Serum Immuno Elec
Serum سه شنبه Burcell (IgA) Anti Bureclla (IgA)
Serum هماهنگ شود Inhibin B Inhibin B
Serum روزانه T3 T3
Serum روزانه T4 T4
Serum روزانه TSH TSH
Serum روزانه T3-Uptake T3-Uptake
Serum روزانه FTI Free thyroxin Index
Serum روزانه Free T3 Free T3
Serum روزانه Free T4 Free T4
Serum زوج Estradiol Estradiol
Serum زوج Estrogen Estrogen
Serum یکشنبه-چهارشنبه Cortisol 8AM Cortisol
Serum روزانه LH LH
Serum روزانه FSH F.S.H
Serum روزانه Prolactin Prolactin
Serum روزانه Testosterone Testosterone
Serum زوج Progesterone Progesterone
Serum یکشنبه-چهارشنبه DHEA-S DHEA-S
Serum سه شنبه Free Testosterone Free Testosterone
Serum سه شنبه 17 OH-Proge 17 OH - Progesterone
Serum ده روز Thiamin (Vit.B1) Thiamin (Vit.B1)
Serum یک هفته C-Peptide C-Peptide
Serum روزانه B HCG Titer B HCG Titer
Serum روزانه Beta-HCG B HCG Titer
Serum فرد GH GH
Serum سه شنبه DH Testosterone DH Testosterone
Serum یک هفته Androstenedione Androstenedione
Serum روزانه PTH P.T.H
Serum دوشنبه-پنجشنبه Calcitonin Calcitonin
Serum فرد CEA C.E.A
Serum      
Serum روزانه PSA P.S.A
Serum فرد Free PSA Free PSA
Serum زوج CA 19-9 CA 19-9
Serum زوج CA 15-3 CA 15-3
Serum زوج CA-242 CA-242
Serum روزانه CA 125 CA 125
Serum روزانه Thyroglobulin Thyroglobulin
None هماهنگ شود ADH ADH
Serum یک هفته A.D.A A.D.A
Serum هماهنگ شود HE4 Human epididymis protein 4
Serum یک هفته Anti Sperm Ab Anti Sperm Ab
Serum چهارشنبه Phenytoin Serum Phenytoin Serum
Serum یکشنبه-چهارشنبه Insulin Insulin- Serum
Citrate هماهنگ شود Aldosterone Aldosterone
Serum روزانه AFP Alfa- Feto Protein
Serum روزانه Free Estriol Free Estriol
Serum سه شنبه Inhibin A Inhibin A
Serum روزهای زوج Free BHCG Free BHCG
Serum روزهای زوج PAPP- A Titer PAPP- A Titer
Serum هماهنگ شود Vitamin A Vitamin A
Serum روزهای زوج Vitamin D (25 OH) Vitamin D (25 OH)
Serum روزانه Vit. B12 Vitamin B12
Serum روزانه Vitamin B2 Vitamin B2 (Riboflavin)
Serum یک هفته Volphoric Acid Volphoric Acid
Serum یک هفته Renin(upright) Renin(upright)
Serum زوج SHBG SHBG
Serum هماهنگ شود Thyroxine binding globuli Thyroxine binding globulin
W.B دو روز Double Marker Double Marker
W.B سه شنبه Quad marker Quad marker
W.B روزانه Ub3A Ub3A
W.B سه شنبه Inhibin A Inhibin A
W.B روزانه BetaTitr BetaTitr
W.B روزانه AFP AFP
urineA&C روزانه U/A Urine Analysis
U/Random روزانه Pregnancy Pregnancy Test
stool روزانه S/E Stool Examination
stool روزانه Occult Blood Occult Blood
calculi روزانه Renal Stone Renal Stone
Serum روزانه Multi Drug test Multi Drug test
Serum روزانه Amphetamine (AMP) Amphetamine (AMP)
U/Random یک هفته Opium (TLC) Opium (TLC)
Body Fluids روزانه Fluid glucose Fluid glucose
Body Fluids روزانه Fluid Albumin Fluid Albumin
Body Fluids روزانه Fluid T.Bilirubin Fluid T.Bilirubin
Body Fluids روزانه Fluid  D.Bilirubin Fluid  D.Bilirubin
Body Fluids روزانه Fluid LDH Fluid LDH
Body Fluids روزانه Fluid Protein Fluid Protein
U/24hrs روزانه Urine Volume (24 hr) Urine Volume (24 hr)
U/24hrs روزانه Urine Glucose (24 hr) Urine Glucose (24 hr)
U/Random روزانه Urine Glucose (Random) Urine Glucose (Random)
U/24hrs روزانه Urine Urea (24 hr) Urine Urea (24 hr)
U/Random روزانه Urine Urea (Random) Urine Urea (Random)
U/Random روزانه Bence Jones Protein Bence Jones Protein
U/24hrs روزانه Urine Na (24 hr) Urine Na (24 hr)
U/Random روزانه Urine Na (Random) Urine Na (Random)
U/24hrs روزانه Urine Potassium (24 hr) Urine Potassium (24 hr)
U/Random روزانه Urine Potassium ( Random ) Urine Potassium ( Random )
U/24hrs روزانه Urine Calcium( 24 hrs) Urine Calcium( 24 hrs)
U/Random روزانه Urine Calcium ( Random ) Urine Calcium ( Random )
U/24hrs روزانه Urine Phosphorus (24 hr) Urine Phosphorus (24 hr)
U/Random روزانه Urine Phosphorus (Random) Urine Phosphorus (Random)
U/24hrs روزانه Urine Uric acid (24 hr) Urine Uric acid (24 hr)
U/Random روزانه Urine Uric acid (Random) Urine Uric acid (Random)
U/24hrs روزانه Urine Cr(24) Urine Creatinine (24 hr)
U/Random روزانه Urine Cr(R) Urine Creatinine (Random)
U/24hrs روزانه Urine Cr Cl (24) Urine Protein (24 hr)
U/Random روزانه Urine Protein (Random) Urine Protein (Random)
U/24hrs روزانه Urine Protein EL (24hr) Urine Protein Electrophoresis (24hr)
U/24hrs روزانه Urin Pr Bans jons (24 hr) Urine Protein Bance jonse (24 hr)
U/24hrs یک هفته urine. Protein(random) urine protein electrophoresis(Random)
U/24hrs هماهنگ شود Urine VMA (24 hrs) Urine VMA (24 hrs)
U/24hrs هماهنگ شود Urine Metanephrin (24 hr) Urine Metanephrin (24 hr)
U/24hrs هماهنگ شود Urine Normetanephrine (24h) Urine Normetanephrine (24h)
U/Random هماهنگ شود Urine Oxalate (Random) Urine Oxalate (Random)
U/24hrs هماهنگ شود Urine Cystein (24hr) Urine Cystein (24hr)
U/24hrs یک هفته Urine Testosterone Urine Testosterone
U/Random روزانه Urine Cortisol Urine Cortisol
U/Random یک هفته Urine M.Alb(R) Urine Micro Albumin (Random)
U/Random هماهنگ شود HVA HVA(Homovanillic Acid)
U/Random زوج Urine Mg (Random) Urine Mg (Random)
Serum هماهنگ شود Procalcitonin Procalcitonin
Serum دوشنبه-پنجشنبه Pro BNP(NT) Pro BNP(NT)
Serum هماهنگ شود Anti histon Anti histon
Serum هماهنگ شود Russell (DRVVT) Russell (DRVVT)
Serum یک هفته APTT-LA APTT-LA
Serum یک هفته Parvovirus(IgG) Parvovirus B19 Ab(IgG)
Serum یک هفته Parvovirus(IgM) Parvovirus(IgM)
Serum هماهنگ شود Topiramate Topiramate
Serum سه روز Cortisol Cortisol
Serum هماهنگ شود ACR ACR
stool چهارروز Calprotectin (Stool) Calprotectin (Stool)
Serum هماهنگ شود Leptospira (IgG) Leptospira (IgG)
Serum هماهنگ شود Leptospira (IgM) Anti Leptospira Ab(IgM)
Serum هماهنگ شود Anti Pneumonia Anti Pneumonia(Each class)
Serum هماهنگ شود Diphtheria Ab Diphtheria Ab.(Each class)
Serum هماهنگ شود Anti GM1 Anti GM1(Each class)
Serum هماهنگ شود Leptin Leptin
Serum هماهنگ شود Tetanux Ab Tetanux Ab.(Each class)
Serum هماهنگ شود NGAL NGAL
stool هماهنگ شود c.difficil Antigen in stool c.difficil Antigen in stool
Serum هماهنگ شود MAR (IgG) MAR (IgG)
Serum هماهنگ شود MAR(IgA) MAR(IgA)
Serum هماهنگ شود MAR(IgM) MAR(IgM)
Serum روزانه AF-AFP Alpha Feto Protein (Amniotic Fluid)
Serum یک هفته Toxo IgG Avidity Toxoplasma IgG Avidity
W.B هماهنگ شود CD markers CD markers
Clot هماهنگ شود Bicarbonate Bicarbonate
Clot هماهنگ شود Anti(GBM Ab) Glomrular basement membrane
U/Random روزانه Urine Albumin(Random) Urine Albumin(Random)