راهنمای عقد قرارداد با آزمایشگاه مندل

 

متن نوشته های این صفحه از بند 5 و 6 روش اجرایی عقد قرارداد با آزمایشگاه های همکار به شماره MEN-00-MN-PR-08 آزمایشگاه مندل اخذ شده است که می توانید در تماس با همکاران واحد ارتباط با آزمایشگاه های همکار نسخه اصلی آن را دریافت نمایید.

 

شرح اقدامات:

5-1- پس از برقراری ارتباط اولیه با آزمایشگاه همکار توسط پرسنل روابط عمومی ،مسئول روابط عمومی روند کاری در آزمایشگاه مندل را توضیح داده و از همکار درخواست میشود کلیاتی از روند کاری توضیح داده شود

5-2- توانمندی ها و محدویت های آزمایشگاه به صورت کلیات و از طریق همین مکالمه توضیح داده می شود. اگر بعد از این مکالمه همچنان آزمایشگاه همکار درخواست همکاری داشت روند به صورت ذیل خواهد بود

5-3- برای آزمایشگاه همکار یک قرارداد به شماره MEN-00-MN-FO-19  تدوین و به امضای  مسئولین فنی می رسد. دو نسخه از آن تهیه و هر دو نسخه برای آزمایشگاه همکار ارسال می گردد .

از آزمایشگاه همکار درخواست می شود ضمن پر کردن کامل قرارداد ،مهر و امضا کردن و بازگرداندن یک نسخه از قرارداد ،یک کپی از پروانه تاسیس و پروانه مسئول /مسئولین فنی ارسال نماید.

5-4- در این آزمایشگاه یک بسته بعنوان پکیج همکار قرار دارد که شامل موارد ذیل می باشد

الف ) CD  همکار که شامل :

·         فرم درخواست و رضایت نامه NIPT به شماره                               MEN-13-LA-FO-14

·         آئین نامه راهنمای نمونه گیری به شماره                                     MEN-14-LA-RE-01

·         لیست خدمات آزمایش های آزمایشگاه به شماره                             MEN-13-LA-LI-01

·         جدول شرایط دمایی مناسب برای ارسال نمونه به شماره                    MEN-13-LA-LI-02

·         دستورالعمل ارسال نمونه از آزمایشگاه های ارجاع به شماره              MEN-13-LA-WI-01

·         فرم پذیرش و رضایت نامه کاریوتایپ و آمنیون و CVS به شماره        MEN-13-LA-FO-17

·         فرم پذیرش بخش ژنتیک مولکولی به شماره                                MEN-13-LA-FO-05

·         فرم اطلاعات و رضایت نامه آزمایش تشخیص جنسیت جنین از خون مادر PGTMB به شماره MEN-13-LA-FO-18

·         فرم رضایت نامه آزمایش تعیین هویت به شماره                           MEN-13-LA-FO-19

·         فرم  نمونه های ارسالی به آزمایشگاه مندل به شماره               MEN-13-LA-FO-01

·         معیارهای رد و پذیرش نمونه به شماره                               MEN-00-MN-PE-01

 

ب)بروشورها شامل :

پیشگیری از سرطان دهانه رحم HPV
حاملگی خارج از رحم
آزمایش ژنتیک و ریسک ابتلا به سرطان سینه و تخمدان BRCA1 & BRCA2
کیست تخمدان
آزمایش غیرتهاجمی تشخیص قبل از تولد NIPT
تعیین جنسیت جنین از خون مادر
مشاوره ژنتیک
 

همراه با قرارداد، این پکیج نیز ارسال میشود.

 

5-5- در صورتی که آزمایشگاه همکار درخواست تغییر در مفاد قرارداد را داشته باشد این موضوع توسط مسئول روابط عمومی به اطلاع سوپروایزر و مسئول فنی نیز میرسد .درصورت تائید ایشان تغییرات اعمال خواهد شد.

5-6- درصورت هرگونه تغییر در متن قرارداد به صورت دست نویس و خط خوردگی ، نسخه قرارداد باطل است.

5-7- چنانچه مراکز همکار بدون ارسال نسخه مهر شده قرارداد نمونه ارسال کنند ،نمونه آن ها پذیرش شده ولی تا ارسال قرارداد امکان جوابدهی وجود نخواهد داشت. (موارد استثناء با مسئول فنی هماهنگ شود ).

پرسنل پذیرش موظفند طبق دستورالعمل پذیرش به شماره MEN-13-LA-WI-04 نمونه های همکاران را پذیرش کنند.

پرسنل جوابدهی موظفند طبق روش اجرایی جوابدهی به شماره MEN-16-LA-PR-01 جوابدهی همکار را انجام دهند.

5-8- مدت زمان قراردادها تا پایان سال جاری خواهد بود و در اولین روز کاری سال جدید قرارداد ها به روز رسانی خواهند شد.

 

مستندات:

6-1- فرم موافقت نامه ارائه خدمات به شماره                                       MEN-00-MN-FO-19

6-2- فرم درخواست و رضایت نامه NIPT به شماره                                MEN-13-LA-FO-14

6-3- فرم پذیرش و رضایت نامه کاریوتایپ و آمنیون و CVS به شماره    MEN-13-LA-FO-17

6-4- فرم پذیرش بخش ژنتیک مولکولی به شماره                             MEN-13-LA-FO-05

6-5- فرم اطلاعات و رضایت نامه آزمایش تشخیص جنسیت جنین از خون مادر PGTMB به شماره MEN-13-LA-FO-18

6-6- فرم رضایت نامه آزمایش تعیین هویت به شماره                          MEN-13-LA-FO-19

6-7- فرم نمونه های ارسالی به آزمایشگاه مندل به شماره                    MEN-13-LA-FO-01