فرم استخدام

مخاطبین گرامی جهت پیوستن به تیم پرسنل مجموعه آزمایشگاهی مندل می توانید بر اساس موقعیت شغلی اعلام شده فرم زیر را تکمیل نمایید، در صورت تایید اولیه روزمه با واجدین شرایط جهت هماهنگی برای همکاری تماس گرفته خواهد شد

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}

{{jobs.messageSuccess}}