پروانه و تاییدیه ها

پروانه مسئولین فنی و تاییدیه های آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

 

پروانه مسئولیت فنی دکتر علی آهنی (بخش ژنتیک)

پروانه تاسیس آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

پروانه مسئولیت فنی دکتر عبدالمجید زارعی (بخش کلینیکال و پاتولوژی)