پروانه و تاییدیه ها

پروانه های آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

 
پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی دکتر امیرحسین جلالی

(بخش ژنتیک)

پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی دکتر فرزین شه مهر

(بخش کلینیکال و پاتولوژی)

پروانه تاسیس

پروانه تاسیس

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

 

 

 

گواهینامه های ایزوی آزمایشگاه مندل از ASCB انگلستان

 
ISO 15189:2012

ISO 15189:2012

ISO 45001

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015