جدول ژنتیک

برنامه آزمایش های بخش ژنتیک

کد ملی شرح کد نوع نمونه حجم نمونه زمان جوابدهی توضیحات
805000 استخراج DNA Blood EDTA
AF
CVS
5-10 cc 1 هفته  
805005 استخراج RNA Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
803580

ژنوتایپینگ HPV (36 ژنوتایپ)

(به اضافه کد استخراج DNA)

ضایعه پوستی/ ترشحات واژینال توسط پزشک جمع آوری و ارسال می گردد 

بافت

1-5 cc

   
805079

استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ساير عوامل بيماري زا

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805080 استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار ساير عوامل بيماري زا(به اضافه کد استخراج RNA)  Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805081

استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار HIV

(به اضافه کد استخراج RNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805082

استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار ويروس هپاتيت C

(به اضافه کداستخراج RNA)

Serum/ Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805083

استفاده از PCR کمي براي تعيين بار CMV

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805084

استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ويروس هپاتيت B

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805086 RT/PCR کمي

براي ژنتيک پزشکي

(به اضافه کد استخراج RNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805090

PCR کيفي براي CMV

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805092

PCR کيفي براي MTB

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805094

PCR کيفي براي HBV

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805096

PCR کيفي براي HSV

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
805097

PCR کيفي براي ساير عوامل بيماري زا

(به اضافه کد استخراج DNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805098

PCR/RT کيفي براي ويروسهاي JC/BK

(به اضافه کد استخراج RNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805100

PCR/RT کيفي براي HIV

(به اضافه کد استخراج RNA)

Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
805102

RT/PCR کيفي براي ويروس هپاتيت C

(به اضافه کد استخراج RNA)

نمونه توسط پزشک در ظروف مخصوص دریافت ارسال می گردد.   1 هفته  
805104

RT/PCR کيفي براي ساير عوامل بيماري زا

(به اضافه کد استخراج RNA)

Blood EDTA 5-10 cc 1 هفته  
806505
بتا تالاسمي/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين

Blood EDTA

AF

CV

5-10 cc  1 هفته سوابق پزشکی از قبیل CBC و الکتورفورز زوجین و نیز مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806507 آلفا تالاسمي/ مرحله اول تعيين وضعيت جنين Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته سوابق پزشکی از قبیل CBC و الکتورفورز زوجین الزامی است.
806515 آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 1و2 / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين

Blood EDTA

AF

5-10 cc 1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806525 آنمي داسي شکل (Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين

Blood EDTA

AF

5-10 cc  1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806535 بيماري‌هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، هانتينگتون، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين Blood EDTA 5-10 cc  1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806545 بيماري‌هاي نقص هاي انعقادي (هموفيلي B,A) / مرحله دوم تعيين جنسيت (براي بقيه موارد بيماري هاي انعقادي غير از هموفيلي A,B اين مرحله قابل محاسبه نيست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقيه بيماري ها محاسبه شوند)

Blood EDTA

AF

CV

5-10 cc 1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806550 بيماري‌هاي نقص هاي انعقادي (هموفيلي B,A) / تعيين وضعيت نهايي جنين (براي ساير بيماري هاي نقص انعقادي اين مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود)

Blood EDTA

AF

CV

5-10 cc  1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه  مندل انجام شده باشد
806560 بيماري‌هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين جنسيت

Blood EDTA

AF

CV

5-10 cc 1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806565 بيماري‌هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين

Blood EDTA

AF

CV

5-10 cc  1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806575 PKU مرحله دوم

Blood EDTA

AF

CVS

5-10 cc

5-10cc

4-5 villi

1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
806580 تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها

Blood EDTA

AF

CVS

5-10 cc

5-10cc

4-5 villi

1-2 هفته سوابق پزشکی مرحله اول PND الزامی است. مرحله اول بایستی در آزمایشگاه مندل انجام شده باشد
810000 بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
810002 بررسی فاکتور2 (Prothrombin G20210A) به تنهایی Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
810020 بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK2، BRAF و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی) Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
810022 بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1 و .... تاسقف ده موتاسیون در یک پانل) Blood EDTA 5-10 cc  1 هفته  
810024 بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810026 بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی (HFE) Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810028 بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y (صرفا براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می‌باشد) Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810030 بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی) Blood EDTA Blood EDTA 1-2 هفته  
810032 بررسی سایر پانل های دارای 2 تا 10 واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810080 بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810082 بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810084 بررسی آکندروپلازی Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810086 جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810100 بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810102 بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810104 بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810106 بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810108 بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810140 بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810142 بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند Blood EDTA 5-10 cc 1-2 هفته  
810150 بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند (این کد برای یک نفر قابل استفاده است) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810152 بررسی مرحله اول تالاسمیبتا برای مادر به همراه فرزند (این کد برای یک نفر قابل استفاده است) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810154 بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند (این کد برای یک نفر قابل استفاده است) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810156 بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برایمادر به همراه فرزند (این کد برای یک نفر قابل استفاده است) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810158 بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند (پذیرش این کد همیشه همراه با کد 810160 و به صورت توام قابل انجام است. بررسی SMA  برای فرزندمبتلا و یا برای زوجین همواره با 2 کد مذکور انجام خواهد شد ) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810160 بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند (پذیرش این کد همیشه همراه با کد 810158 و به صورت توام قابل انجام است. بررسی SMA  برایفرزند مبتلا و یا برای زوجین همواره با 2 کد مذکور انجام خواهد شد ) Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810162 بررسی دوپلیکاسیون PMP22 در شارکوت ماری توث Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810164 بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau Blood EDTA 5-10 cc 2-3 هفته  
810166 بررسی ژنهای دارای 2 تا 5 اگزون Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810180 بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810182 بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP21A2) Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810184 بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810186 بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH3A2 Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810188 بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810190 بررسی سندروم SLOS ژن DHCR7

Blood EDTA

AF

5-10 cc  2هفته  
810192 بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS1 Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810194 نقص فاکتور 7 انعقادی، بررسیکامل ژن F7 Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810196 نقص فاکتور 10 انعقادی، بررسی ژن F10 Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810198 سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP1BA، GP1BB و G9 Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810200 سایر ژنهای دارای 6 تا 10 اگزون Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810220 بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند (پذیرش این کد همیشه همراه با کد 810222 و به صورت توام قابل انجام است. بررسی PKU برای فرزند مبتلا و یا برای زوجین همواره با 2 کد مذکور انجام خواهد شد) Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810222 بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند (پذیرش این کد همیشه همراه با کد 810220 و به صورت توام قابل انجام است. بررسی PKU برای فرزند مبتلا و یا برای زوجین همواره با 2 کدمذکور انجام خواهد شد) Blood EDTA 5-10 cc 3-4 هفته  
810224 استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها

Blood EDTA

AF

5-10 cc 4-6 هفته  
810226 بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810228 بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810230 نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F2

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810232 نقص فاکتور 5 انعقادی، بررسی کامل ژن F5

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810234 نقص فاکتور 11 انعقادی، بررسی ژن F11

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810236 بررسی ژن BLM در سندم بلوم

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810238 بررسی ژن CDH1 در Hereditary DiffuseGastric Cancer

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810240 بررسی ژن TP53 در سندرم Li-Fraumeni

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810242 بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810244 سایر ژنهای دارای 11 تا 25 اگزون

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810260 بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810262 بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810264 بررسی ژن RB1 در رتینوبلاستوما

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810266 بررسی ژن CLCN7 در بیماری اسئوپتروز

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810268 بررسی ژنهای دارای 26 تا 50 اگزون

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810280 بررسی همزمان ژنهایBRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان وراثتی

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810282 بررسی بیش از 50 اگزون با روش تعیین توالی

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 هفته  
810300 بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوانبخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810302 بررسی 21 تا 50 ژن توسط روش های NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش ومحاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید دادهخام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810304 بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS (این کد با سایر کدهاقابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810306 بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیبه صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810308 بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوانبخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810310 بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)،نفر سوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنیو 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) 

Blood EDTA

5-10 cc 3-4 ماه  
810320 کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450

Blood EDTA

5-10 cc 2 هفته  
810322 کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابلتشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)

Blood EDTA

5-10 cc 2 هفته  
810324 کاریوتایپ خون بند ناف

Blood EDTA

Fetal

5-10 cc 20 روز  
810328 کاریوتایپ مایع آمنیون

AF

5-10 cc 20 روز  
810330 کاریوتایپ پرز جفتی

CV

4-5 villi< 20 روز  
810338 بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از 20 سلول تا سقف100 سلول)

CV

AF

Blood EDTA

4-5 villi<

5-10 cc

5-10 cc

20 روز  
810340 روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک موردنیاز باشند قابل محاسبه هستند)

Blood EDTA

5-10 cc 2 هفته  
810346 تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین(این آزمایش بر روی نمونه جنینی شامل پرز جفتی و یا مایع آمنیون قابل انجام است و با یکی از روش های QFPCR، FISH و یا MLPA قابل انجام است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب باید بدون اخذ هزینه اضافه نتیجه حاصله با یکی دیگر از این سه روش تایید شود.)

CV

AF

Blood EDTA

4-5 villi<

5-10 cc

5-10 cc

1-3 روز  
810348 آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون (اینکد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابلمحاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

Blood EDTA

Plasma

5-10 cc 2 هفته  
810370 PGDتعيين جنسيت تا سقف 4 جنين

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810372 PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810374 PGD برای بررسی ترانسلوکاسسیون هر جنین حداکثر تا 8 جنین

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810376  برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تاييد موتاسيون و بررسي خانوادگي موتاسيون، بررسي بيش از 6 ماركر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترك مانند استخراج و غيره و گاهي بررسي هويت افراد وتفسير (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفهای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810378 مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا 5 جنين (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810380 PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنين اضافه

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810382 PGS با روش array، NGS و یا امثالهم به ازای هر جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشتدرمان و اموزش پزشکی، 90 درصد جزء فنی و 5 درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.)

 

    تماس با آزمایشگاه مندل
810384 بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا

 

     
- تشخیص جنسیت جنین از خون مادر از هفته هفتم بارداری

Blood EDTA

Plasma

5-10 cc 5-7 روز