خانواده های ژنی

tRNA انتقال دهنده یا حامل

tRNA انتقال دهنده یا حامل

ژن‌های خانواده‌ی tRNA دستورالعمل‌ ساخت مولکول‌هایی به نام RNA حامل (tRAN) را فراهم می‌کنند. RNA حامل نوع خاصی از RNA است که خویشاوند شیمیایی DNA محسوب می‌شود. این مولکول‌ها به همگذاری بلوک‌های ساختاری پروتئین ها (آمینو اسیدها) برای تولید یک پروتئین عملکردی کمک می‌کنند. هر tRAN به یک آمینو اسید ویژه متصل می‌شود. طی همگذاری پروتئین، این tRAN توالی سه حرفی خاصی را (یک کدون یا رمز) در الگوی ژنتیکی ساخ

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 11,010 بازدید
میوزین‌ها

میوزین‌ها

ژن‌های این خانواده دستورالعمل‌ ساخت پروتئین‌های وابسته به هم که آنها را میوزین می‌نامند فراهم می‌کنند. از میوزین‌ها اغلب به نام موتورهای مولکولی یاد می‌شود زیرا آنها از انرژی برای جنبش استفاده می‌کنند. آنها با پروتئین دیگری به نام اکتین میانکنش می‌دهند. پروتئین‌های اکتین به صورت رشته‌هایی جهت ساخت یک شبکه (اسکلت سلولی) سازماندهی شده اند که به سلول ساختار می‌بخشد و به عنوان مسیری برای میوزین عمل می

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 12,234 بازدید
کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری

کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری

ژن‌ها در خانواده ژنی کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندریایی دستورالعمل‌ ساخت پروتئین‌هایی را فراهم می‌کنند که در فسفوریلاسیون اکسیداتیو که همچنین آن را زنجیره تنفسی نیز می‌خوانیم دخیل هستند. فسفوریلاسیون اکسیداتیو یک فرایند ارزشمند سلولی است که از اکسیژن و قندهای ساده برای ساخت آدنوزین تری فسفات (ATP)، منبع اصلی انرژی سلولی استفاده می‌کند. پنج کمپلکس پروتئینی متشکل از چندین پروتئین در این فرایند دست دار

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 8,816 بازدید
ژنهای خانواده کراتین

ژنهای خانواده کراتین

ژن‌های خانواده KRT دستورالعمل‌ ساخت پروتئین‌هایی به نام کراتین را فراهم می‌کنند. کراتین‌ها گروهی از پروتئین‌های رشته‌ای سخت هستند که چارچوب ساختاری سلول‌های اپیتلیال را شکل می‌دهند. اپیتلیال سلول‌هایی هستند که سطوح و حفرات بدن را می‌پوشاند. سلول‌های اپیتلیال تشکیل دهنده بافت‌هایی نظیر مو، پوست و ناخن هستند. این سلول‌ها همچنین اندام‌های داخلی را پوشانده و بخش مهمی از غدد را تشکیل می‌دهند.

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 2,503 بازدید
ژنهای هومئوباکس

ژنهای هومئوباکس

ژن‌های هومئو باکس خانواده ای بزرگ متشکل از ژن‌های مشابه ایست که تشکیل بسیاری از ساختارهای بدنی را طی تکوین اولیه جنین هدایت می‌کند. در انسان خانواده ژن هومئو باکس حدودا شامل 235 ژن عملکردی و 65 سودوژن (ژن‌هایی با ساختار مشابه که دستورالعملی برای ساخت پروتئین‌ها ارائه نمی کنند) است. ژن‌های هومئو باکس در همه کروموزوم‌های انسان حضور داشته و اغلب به صورت دسته ای وجود دارند. زیرخانواده و رده‌های مختلفی

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 8,590 بازدید
آنتی‌ ژن های لوکوسیت انسانی HLA

آنتی‌ ژن های لوکوسیت انسانی HLA

خانواده HLA دستورالعمل‌هایی برای ساخت گروهی از پروتئین‌های خویشاوند که به نام کمپلکس آنتی ژن لوکوسیت انسانی (HLA) شناخته می‌شوند فراهم می‌کند. کمپلکس HLA به سیستم ایمنی در تشخیص پروتئین‌های خودی بدن از پروتئین‌هایی که توسط مهاجمان خارجی همانند ویروس‌ها و باکتری‌ها ساخته شده است کمک می‌کند.

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 11,596 بازدید
سیتوکروم P450

سیتوکروم P450

آنزیم‌هایی که از ژن‌های سیتوکروم P450  تولید می‌شوند در تشکیل (سنتز) و تجزیه (متابولیسم) مولکول‌ها و مواد شیمیایی مختلف درون سلول دست دارند. آنزیم‌های سیتوکروم P450  در سنتز مولکول‌های بسیاری از جمله هورمون‌های استروئیدی، چربی‌های خاص (کلسترول و سایر اسید‌های چرب)، و اسیدهای مورد استفاده در هضم چربی‌ها (اسیدهای صفراوی) نقش ایفا می‌کنند. باقی آنزیم‌های سیتوکروم P450  مواد خارجی  از جمله داروهای خور

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 10,742 بازدید
کمپلمان

کمپلمان

ژن‌های خانواده کمپلمان دستورالعمل‌هایی برای ساخت پروتئین‌هایی در سیستم کمپلمان که بخشی ضروری از پاسخ ایمنی بدن را فراهم می‌کند دست دارند. سیستم کمپلمان متشکل از بیش از 20 پروتیئن است که همراه با هم برای تخریب مهاجمان خارجی (نظیر باکتری‌ها و ویروس ها)، شروع التهاب و حذف ضایعات سلول‌ها و بافت ها عمل می‌کنند. این سیستم باید با دقت تنظیم شود تا فقط مواد ناخواسته را هدف قرار دهد و به سلول‌های سالم بدن

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 2,433 بازدید
پروتئوگلایکان‌های کلاژنی

پروتئوگلایکان‌های کلاژنی

ژن‌های این خانواده دستورالعمل ساخت اجزای پروتئینی مولکول‌های بزرگی به نام پروتئوگلایکان‌های کلاژنی را فراهم می‌کنند. پروتئوگلایکان مولکولی است که از یک هسته پروتئینی متصل به یک یا چند مولکول قند که آن را زنجیره گلایکوزآمینوگلایکان (GAG) می‌نامند ساخته شده است. خانواده ژنی پروتئوگلایکان‌های کلاژنی زیرمجموعه ای از یک خانواده ژنی بزرگتر به نام اَبَرفامیلی پروتئوگلایکان است.

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 2,479 بازدید
ترکیب ژنتیکی آنتی ژن‌های گروه خونی

ترکیب ژنتیکی آنتی ژن‌های گروه خونی

خون بر اساس حضور یا عدم حضور مولکول‌های خاصی به نام آنتی ژن روی سطح هر سلول خونیِ قرمز در بدن هر فرد به چهار گروه مختلف طبقه بندی می‌شود. آنتی ژن‌ها نوع خون را تعیین می‌کنند و می‌توانند پروتئین یا کمپلکس‌هایی از مولکول‌های قند (پلی‌ساکارید‌ها) باشند. ژنِ موجود در خانواده آنتی ژنِ گروه خونی، دستورالعمل‌هایی برای ساخت پروتئین‌های آنتی ژن فراهم می‌کند. پروتئین‌های آنتی ژنِ گروه خونی در غشای سلول‌های

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 5,703 بازدید