هماتولوژی

آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)

در این آزمایش تعداد RBC موجود در 1mm3 خون وریدی محیطی در گردش شمارش می شود. شمارش RBC بخشی از آزمایش روتین CBC می...

0 تست 0 کامنت

آزمایش شمارش پلاکت (شمارش ترومبوسیت)

پلاکت ها در مغز استخوان از مگاکاریوسیت ها ساخته می شوند. سلول های بدون هسته کوچک و گردی هستند که وظیفه اصلی آن ها حفظ تمامیت عروق می باشد.در این آزمایش تعداد واقعی پلاکت در میلی متر مکعب خون اندازه...

0 تست 0 کامنت

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)

این آزمایش برای تعیین عملکرد مغز استخوان و بررسی فعالیت خون سازی می باشد، علاوه بر این از این آزمایش برای طبقه بندی کم خونی ها استفاده می شود. رتیکولوسیت گلبول قرمز نارسی است که به سادگی با رنگ آمیزی...

0 تست 0 کامنت

آزمایش هموگلوبین (Hgb، Hb)

این آزمایش بخشی از آزمایش CBC است. Hb وسیله انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن است. ظرفیت حمل اکسیژن خون با غلظت Hb مشخص می گردد.Hb مقادیر HCT و RBC را دقیقا منعکس می کند. مقادیر غیر طبیعی Hb نشان دهنده...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT

آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی بادی های علیه RBC ها را شناسایی می کنند. هدف اصلی آن تشخیص وجود آنتی بادی های علیه گروه های فرعی (غیر از سیستم اصلی ABO/Rh (RBCs خون در سرم بیمار قبل از این که بیمار خون...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT

اکثر آنتی بادی های علیه RBC بر ضد آنتی ژن های گروه خونی ABO/Rh هستند، همانند آنچه که در آنمی همولیتیک نوزادان یا انتقال خون ناسازگار رخ می دهد.این آزمایش برای بررسی واکنش های انتقال خون مشکوک مفید...

0 تست 0 کامنت

آزمایش دی-دایمر ، محصول تجزیه فیبرین (FDP)

قطعه ی D – دایمر فعالیت ترومبین و پلاسمین را ارزیابی می کند. D – دایمر یک قطعه ی حاصل تجزیه فیبرین cross – link شده با D – دایمر (D – دایمریزه شده) است. با عمل پلاسمین روی لخته (پلیمرفیبرین)، FDP ها...

0 تست 0 کامنت

آزمایش هماتوکریت HCT

HCT اندازه گیری حجمی از خون کل است که توسط RBC ها ساخته و به درصد بیان می گردد. این آزمایش بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. این آزمایش مکررا در بیماران دارای خون ریزی پیش رونده یا به عنوان بخش روتین...

0 تست 0 کامنت

آزمایش میانگین حجم پلاکتی MPV

MPV مقیاس حجم تعداد زیادی پلاکت است و با دستگاه سل کانتر انجام می شود. MPV برای پلاکت مشابه MCV برای RBC ها است.MPV برای تشخیص افتراقی اختلالات ترومبوسیتوپنیک مفید...

0 تست 0 کامنت