بیماری های سیستم تولید مثل

سندروم ترنر

سندرم ترنر یک بیماری کروموزومی است که تکوین در افراد مونث را تحت تاثیر قرار می دهد. شایع ترین ویژگی سندرم ترنر قامت کوتاه می باشد که در حدود 5 سالگی مشخص می شود. از دست دادن زودهنگام عملکرد تخمدان...

2 تست

سندروم کلاین فلتر

سندروم کلاین فلتر یک تغییر کروموزومی در پسران و مردان است که میتواند توسعه فیزیکی و ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد. در بیشتر مواقع ، افراد مبتلا نسبت به میانگین جامعه بلند تر هستند و توانایی داشتن فرزند...

2 تست

نقص 5-آلفا ردوکتاز

نقص 5-آلفا ردوکتاز بیماری است که تکوین جنسی افراد مذکر پیش از تولد و طی بلوغ را تحت تاثیر قرار میدهد. افراد مبتلا به این بیماری از نظر ژنتیکی مذکر هستند ، دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y در هر...

3 تست

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز ، بیماری است که عملکرد غدد ترشح کننده هورمون ویژه ای به نام گناد ها ( تخمدان ها در زنان و بیضه ها در مردان ) و غدد آدرنال را تحت تاثیر قرار میدهد. گناد ها یا...

3 تست

ناباروری مرتبط با کروموزوم Y

ناباروری کروموزوم Y ، بیماری است که تولید اسپرم را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث ناباروری در مردان میشود به این معنی که پدر شدن برای مردان مبتلا دشوار یا غیرممکن است. بدن مردان مبتلا ممکن است هیچ سلول...

1 تست

سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس یا فیبروز کیستی یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل اختلال در کانال سطح سلولی مسئول انتقال یون کلر به وجود می آید. در این بیماری به دلیل نقص در این کانال، انتقال یون های کلر با بار منفی...

1 تست

غیاب دوطرفه مجاری وازدفران مادرزادی

غیاب دوطرفه وازدفران مادرزادی ، زمانیکه لوله های حمل کننده اسپرم به خارج از بیضه ها ( وازدفران ها ) به طور مناسب ایجاد نشوند در مردان رخ میدهد. گرچه ، بیضه ها معمولا به طور طبیعی ایجاد شده و عملکرد...

1 تست