تشخیص مولکولی عوامل عفونی

Molecular diagnosis of infections

در طی سال های اخیر ، توسعه و کابرد روش های تشخیصی مولکولی در تشخیص و نظارت بر بیماری های عفونی انقلابی به پا کرده است. روش های سنتی مثل روش های فنوتیپیک (ظاهری) ، شیمیایی ، سرولوژیک و دیگر روش ها در بیشتر آزمایشگاه های معمولی برای شناسایی و تمایز باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند اما با توجه به عدم رشد برخی از عوامل عفونی ، این روش ها برای تشخیص تعدادی از باکتری ها بسیار دشوار یا غیرممکن است. روش های پیشرفته مولکولی میتوانند عوامل بیماریزا میکروبی را با حساسیت و دقت بالا شناسایی کنند. در نتیجه با درک درست از فرآیندهای بیماری، راه‌های جدیدی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها ایجاد میشوند. در این زمینه آزمایشگاه مندل پانل کاملی از آزمایش های شناسایی عوامل عفونی انسان با استفاده از فناوری های نوین مولکولی را راه اندازی نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش تشخیص مولکولی همین وبسایت مراجعه نمایید.

تشخیص مولکولی عوامل عفونی

مشخصات تشخیص مولکولی عوامل عفونی

تشخیص مولکولی عوامل عفونی

تشخیص مولکولی عوامل عفونی

در طی سال های اخیر ، توسعه و کابرد روش های تشخیصی مولکولی در تشخیص و نظارت بر بیماری های عفونی انقلابی به پا کرده است. روش های سنتی مثل روش های فنوتیپیک (ظاهری) ، شیمیایی ، سرولوژیک و دیگر روش ها در بیشتر آزمایشگاه های معمولی برای شناسایی و تمایز باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند اما با توجه به عدم رشد برخی از عوامل عفونی ، این روش ها برای تشخیص تعدادی از باکتری ها بسیار دشوار یا غیرممکن است. روش های پیشرفته مولکولی میتوانند عوامل بیماریزا میکروبی را با حساسیت و دقت بالا شناسایی کنند. در نتیجه با درک درست از فرآیندهای بیماری، راه‌های جدیدی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها ایجاد میشوند.

 DNA، ماکرو مولکولی است که تمام اطلاعات ژنتیکی یک موجود زنده را کد می‌کند. بنابراین با بررسی اطلاعات ذخیره‌ شده در آن می‌توان به بسیاری از ویژ­گی­های موجود و حتی بیماری‌های ژنتیکی آن پی برد استفاده از روش های تشخیصی بر اساس DNA و روش های بر مبنای PCR که عوامل بیماریزا را مستقیما از نمونه های بالینی شناسایی میکنند و به کشت نیاز ندارند ( به حجم و مقادیر بسیار کم نمونه نیاز است) برای تشخیص سریع میکروارگانیسم های غیرقابل کشت و گمراه کننده ( سخت رشد ) مفید هستند و این باعث می‌شود حساسیت و توان انجام آزمایش بهبود پیدا کند.

 علاوه بر این ، بررسی توالی DNA میکروبی تکثیر شده امکان تشخیص و شناسایی بهتر عامل بیماریزا را فراهم میکند. مشخص شده است که  انواع زیرگونه ها که از طریق تکنیک های متنوعی شناسایی میشوند برای پیشبینی بیماری های ویژه ای اهمیت دارند. تشخیص مولکولی، وضعیت بیولوژیکی موجود زنده را در سطح ژنتیکی ارزیابی می‌کند و با مشخص نمودن کدهای ژنتیکDNA موجود زنده، تفاوت افراد مستعد ابتلا به یک بیماری را شناسایی کرده و گزینه‌های درمانی برای آنها ممکن می‌شوند. پیشرفت های نوظهور دیگر ، تعیین بار ویروسی و شناسایی مستقیم جهش های ژنی مسئول مقاومت دارویی میباشند که مصرف آنتی‌بیوتیک‌های غیر ضروری و با مقادیر زیاد که پزشک ناگزیر است تا دریافت نتیجه آزمایش‌های عفونت باکتریایی، آن‌ها را برای بیمار تجویز کند را کاهش داده اند. در حال حاضرRT- PCR ضمن کمک به تشخیص سریع عامل عفونت، خطر آلودگی نمونه را نیز کاهش داده است. بعلاوه از آنجائیکه در روش های تشخیصی مولکولی، تمام مراحل در یک دستگاه انجام می‌شود به راحتی استاندارد شده و قابل حمل میباشد که این ویژگیها از مزیت‌های عمده روش‌های مولکولی میباشند و حتی تشخیص عوامل بیماریزا می‌تواند در محل بستری بیمار انجام شود.

روش‌های تشخیصی مولکولی می‌توانند طول زمان دریافت آنتی‌بیوتیک­ها توسط بیماران بستری را  کوتاه نموده ، ریسک افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش داده و هزینه‌های بیمارستانی را به حداقل برسانند. 

 

روش های تشخیصی مولکولی عوامل عفونی  و فرآورده های آن ها بر اساس پروتکل‌های مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC)

باکتری و فرآورده های آن 
روش
اکتینومایسز­های هوازی و غیر هوازی 16S Sequencing, MALDI-TOF
شناسایی مولکولی آناپلاسما RT- PCR, 16S Sequencing
شناسایی باسیلوس آنتراسیس در نمونه‌های بالینی و تقسیم بندی آن PCR, RT – PCR, Genotyping (MLVA)
شناسایی گونه‌های مختلف باسیلوس بخصوص باسیلوس سرئوس نمونه‌های غذایی PCR, 16S Sequencing , MALDI-TOF MLST
شناسایی بارتونلا، بردتلا (گونه پرتوسیس و غیر پرتوسیس)
PCR, RT- PCR, MULTIPLEX – PCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing
تعیین زیرگونه‌های کلستریدیوم  بوتولینوم مولد توکسین و تأیید آزمایشگاهی بوتولیسم PFGE, PCR, MS
شناسایی گونه‌های مختلف بروسلا و تقسیم بندی آنها PCR, MLVA
شناسایی بورخلدریا مالئی، سودومالئی و دیگر گونه‌های بورخلدریا PCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing ,  MLST, MLVA
شناسایی کمپیلوباکتر، هلیکوباکتر و ارگانیسم‌های مشابه PCR, RT- PCR
شناسایی کلامیدیا تراکوماتیس، ترپونما پالیدوم، هموفیلوس دوکره‌ای، گاردنرلا و  نایسریا گونوره‌آ در نمونه‌های بالینی RT-PCR, SDA, TC, TMA, DKA, HPA, Hybrid Capture, MULTIPLEX PCR, PCR,  Hybridization
شناسایی مولکولی کلامیدوفیلا نمونیه، کلامیدوفیلا سیتاس RT-PCR
شناسایی کلستریدیوم دیفیسیل و کلستریدیوم پرفرنجنس LOOP AMPLIFICATION TECHNOLOGY, MULTIPLEX REAL-TIME PCR, ISOTHERMAL AMPLIFICATION AND CHIP-BASED PCR
شناسایی کورینه ‌باکتریوم دیفتری ، اولسرانس، سودوتوبرکلوزیس و دیگرگونه‌های کورینه ‌باکتریوم PCR, MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مولکولی کوکسیلا بورنتی و ارلیشیا RT - PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی انتروکوکوس فکالیس و دیگر انتروکوکهای مورد نظر PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی اشریشیا و شیگلا SPECIFIC VIRULENCE GENES, PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی فرانسیسلا تولرانسیس RT-PCR
شناسایی باسیل گرم منفی (غیر روده‌ای، غیر تخمیری) MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی کوکوس گرم منفی (به‌ جز عامل مولد سوزاک یا مننگوکوک) MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی باسیل گرم مثبت MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی هموفیلوس آنفلوانزا RT-PCR
شناسایی گونه ‌های هموفیلوس (به‌جز هموفیلوس آنفلوانزا و دوکره‌ای) MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی کلبسیلا نمونیا PNA-BASED ASSAY, FISH
تعیین نوع گونه‌های لژیونلا 16S Sequencing, RT-PCR
تعیین ژنوم گونه‌های لپتواسپیرا MLST, PCR
شناسایی مولکولی گونه‌های لپتواسپیرا PCR
تعیین لیستریا مونوسیتوژنز و گونه های دیگر لیستریا PHENOTYPIC & GENETIC IDENTIFICATION, MLVA
شناسایی گونه‌های موراکسلا MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، کمپلکس مایکوباکتریوم‌های مولد سل و گونه‌های دیگر مایکوباکتریوم TMA, 16S Sequencing, MALDI-TOF, HPA
شناساییگونه‌های نایسریا (به‌جز مولد سوزاک و مننگوکوک) MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی و تقسیم بندی ایزوله‌های نایسریا مننژیتیدیس جداشده از بیماران RT-PCR, MLST
شناسایی گونه های نوکاردیا MALDI-TOF, 16S Sequencing
شناسایی مولکولی اورینتیا RT-PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی سودوموناس ایروژینوزا PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی مولکولی عوامل تنفسی (کلامیدیا، لژیونلا، مایکوپلاسما) RT-PCR
شناسایی مولکولی ریکتزیا RT-PCR, PCR, 16S Sequencing
شناسایی سالمونلا PHENOTYPIC & GENETIC IDENTIFICATION, MLVA
تعیین زیرگونه سالمونلا 16S Sequencing, MALDI-TOF, PHENOTYPIC TESTINGT,  PNA-BASED ASSAY, FISH
شناسایی استافیلوکوکوس -میکروکوکوس و استافیلوکوکوس- اورئوس. تعیین زیرگونه استافیلوکوکوس و   MRSAدر هنگام شیوع 16S Sequencing , MALDI-TOF, PHENOTYPIC TESTING, MOLECULAR STRAIN TYPING, RT – PCR, NASBA
ارزیابی تشخیص مولکولی باکتری‌های مولد بیماری منتقله جنسی MOLECULAR CLONING, PCR, WGS
PCR
تضمین کیفیت بین‌المللی بیماری منتقله جنسی؛ نایسریا گونوره‌آ، کلامیدیا تراکوماتیس، مایکوپلاسما جنیتالیوم و استرپتوکوک گروه B HPA, PNA-BASED ASSAY, FISH, RT – PCR, HPA, LOOP AMPLIFICATION TECHNOLOGY
جمع‌آوری، آنالیز و تفسیر پیوسته و نظام‌مند استرپتوکوک های گروه ABC  PHENOTYPIC TESTING, MOLECULAR TESTING
شناسایی مولکولی ترپونما پالیدوم PCR
تعیین نوع مولکولی ترپونما پالیدوم PCR, 16S Sequencing, RFLP
شناسایی ویبریو، ایروموناس و ارگانیسم‌های مرتبط PHENOTYPIC & GENETIC ID
شناسایی یرسینیا پستیس RT – PCR
شناسایی یرسینیا (به‌جز یرسینیا پستیس) و دیگر انواع انتروباکتریاسه PHENOTYPIC & GENETIC ID
تعیین زیرگونه یرسینیا (به‌جز یرسینیا پستیس) و دیگر انواع انتروباکتریاسه PFGE, LMST
شناسایی ژن مولد توکسین در ایزوله های بالینی شیگلا و اشرشیا PCR, RT-PCR
تعیین وجود ژن های مرتبط با مقاومت دارویی PCR , RT-PCR
شناسایی ژن سم کورینه باکتریوم دیفتری RT-PCR
ارزیابی پاتولوژیک عفونت های سیستم عصبی مرکزی ، تنفسی و مرگ ناگهانی و غیرقابل توصیف شیرخواران مشکوک به عفونت براساس اتیولوژی عفونی محتمل PCR , 16S Sequencing
شناسایی ژن مولد شوک توکسیک (TSST-1) در استافیلوکوکوس اورئوس Sequencing, MALDI-TOF, PCR
وجود شاخصه های بیماری زایی در ویبریوکلرا PCR 

 

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}