اپیدرمولایزیس بلوزا

Epidermolysis bullosa

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.

Epidermolysis bullosa NGS panel (MDX18665)

بررسی 22 ژ« مرتبط با اپیدرمولایزیس بلوزا

All skin related genes NGS panel (MDX18645)

بررسی 161 ژن مرتبط با اختلالات پوستی

بررسی اگزوم Exome Sequencing solo (MDX19980)

بررسی کلیه 23000 ژن (اگزوم) در یک نفر به تنهایی

اپیدرمولایزیس بلوزا

مشخصات اپیدرمولایزیس بلوزا

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد.

این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای چندین نوع مختلف بوده و در مجموع تا کنون 22 ژن برای آن شناسایی شده است که پانل NGS بیماری های پوستی آزمایشگاه مندل تمامی آنها را پوشش داده و مورد بررسی قرار می دهد.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}