میکروبیولوژی

آزمایش اوریک اسید

اسید اوریک ترکیبی نیتروژنی می باشد که حاصل تجزیه نهایی کاتابولیسم پورین (یکی از اجزاء سازنده DNA) می باشد. 25 درصد اسید اوریک از طریق روده و 75 درصد آن از طریق کلیه ها دفع می شوند. سطوح بالای اسید...

0 تست

آزمایش آمیلاز ادرار

غلظت آمیلاز ادرار برای تایید تشخیص پانکراتیت استفاده می شود، اگرچه سایر بیماری های غیر لوزالمعدی هم می توانند موجب افزایش سطح آمیلاز ادرار...

0 تست

آزمایش پتاسیم (K)

پتاسیم کاتیون اصلی درون سلولی می باشد. تعادل الکترولیتی پتاسیم را می توان با جمع آوری ادرار 24 ساعته یا نقطه ای اندازه گیری نمود. نمونه ی ادرار 24 ساعته برای بررسی تعادل الکترولیت ها (به خصوص...

0 تست

آزمایش پروتئین بنس – جونز

پروتئین بنس – جونز شامل زنجیره های سبک ایمنوگلوبولین می باشد و در 75 درصد مبتلایان به مولتیپل میلوما وجود دارد. در این بیماران، بیشتر این پروتئین توسط پلاسما سل ها ساخته می شود، ممکن است با متاستاز...

0 تست

آزمایش گلوکز ادرار (قند ادرار)

آزمایش کمی گلوکز بخشی از آزمایش روتین آنالیز ادرار است. این آزمایش غربالگری وجود گلوکز در ادرار، ممکن است نشان دهنده احتمال DM یا سایر علل عدم تحمل گلوکز باشد. این تشخیص باید با سایر آزمایش ها (مانند...

0 تست

آزمایش میکروآلبومین (MA)

میکروآلبومینوری به غلظت آلبومین ادرار اشاره دارد که بیشتر از مقدار طبیعی است ولی با آزمایش روتین پروتئین قابل اندازه گیری نخواهد بود..MA، اولین شاخص ایجاد عوارض دیابت (بیماری قلبی – عروقی "CVD" ،...

0 تست

آزمایش وانیلیل مندلیک اسید (VMA)

وانیلیل ماندلیک اسید یا VMA در بسیاری از بیماران مبتلایان به نوروبلاستوما بالا است، آزمون مثبت می تواند دلیل به وضعیت ژنتیکی یا غیر ژنتیکی باشد. تست تاییدی اضافی مورد نیاز...

0 تست

آزمایش متانفرین و نورمتانفرین ادرار (MN , NM)

اصطلاح کلی متانفرین‏ها، شامل متانفرین و نورمتانفرین می‏شود که به ترتیب متابولیت‏های O – متیله شده ی کاتکول آمین‏های اپی‏نفرین و نوراپی‏نفرین هستند.افزایش سطح متانفرین/ نورمتانفرین در بیماران مبتلا به...

0 تست

آزمایش کشت ادرار و آنتی بیوگرام

آزمون های کشت و حساسیت آنتی بیوتیکی ادرار جهت تعیین وجود باکتری های پاتوژن در بیماران مشکوک به عفونت های مجرای ادرار انجام می...

0 تست