بیماری های غدد و سیستم اندوکرین

بیماریهای ژتیکی غدد و سیستم اندوکرین

سیستم اندوکرین شبکه ای از غده ها میباشد که هورمون هایی را تولید و ترشح میکنند که به کنترل بسیاری از فرآیندهای مهم بدن کمک میکنند. یکی از این فرآیندها توانایی بدن برای تبدیل کالری ها به انرژی میباشد...

2 تست 0 کامنت

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز ، بیماری است که عملکرد غدد ترشح کننده هورمون ویژه ای به نام گناد ها ( تخمدان ها در زنان و بیضه ها در مردان ) و غدد آدرنال را تحت تاثیر قرار میدهد. گناد ها یا...

3 تست 0 کامنت

نقص سیتوکروم P450 اکسیدوردوکتاز

نقص سیتوکروم P450 اکسیدوردوکتاز یک اختلال تولید هورمون میباشد. این بیماری خصوصا هورمون های استروئیدی را تحت تاثیر قرار میدهد که برای تکوین و تولیدمثل طبیعی ضروری هستند. تغییرات هورمونی مرتبط با این...

3 تست 0 کامنت