بیماری های غدد و سیستم اندوکرین

بیماریهای ژتیکی غدد و سیستم اندوکرین

سیستم اندوکرین شبکه ای از غده ها میباشد که هورمون هایی را تولید و ترشح میکنند که به کنترل بسیاری از فرآیندهای مهم بدن کمک میکنند. یکی از این فرآیندها توانایی بدن برای تبدیل کالری ها به انرژی میباشد...

2 تست