درباره دکتر امیر حسین جلالی

درباره دکتر امیر حسین جلالی

 

 

دکتر سید امیرحسین جلالی متولد سال 1351و دارای مدرک دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی و دکترای پزشکی عمومی می باشد.

 ایشان فارغ التحصیل دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1377 میباشند و مدرک دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی را از دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده اند.

در طول سالهای گذشته علاوه بر نقش درتشخیص و درمان بیماران ، در زمینه مشاوره و تحقیق درباره روشهای درمانی نوین بسیاری از بیماریها به روش های کمتر تهاجمی و نسبتا بی خطرفعالیت های فراوانی داشته اند.

در طی سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات فراوانی در زمینه پزشکی داشته اند و ماحصل آن ارائه بیش از 30 طرح پژوهشی نوشتن بیش از 50  مقاله علمی و پژوهشی و چاپ در ژورنال های معتبر بین المللی و چاپ دو کتاب بوده است. هم اکنون شاخص علم سنجی ایشان بر مبنای H index معادل 12 می باشد.

ایشان علاوه بر پژوهش در زمینه سیتوژنتیک بالینی و تشخیص آسیب های محیطی با استفاده از میکرونوکلئی ، در تشخیص تغییر در بیان ژنهای دخیل در سیستم ترمیم و مرگ برنامه ریزی شده سلول ( آپوپتوزیس) و همینطور تغییر در متیلاسیون (اپی ژنتیک) تبحردارند.

 

سوابق کاری

  • عضو سازمان نظام پزشکی از سال 1378 تاکنون
  • پزشک مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران از سال 1380 تا کنون
  • مدیر و کمک سردبیر Iranian Journal of Radiology   از سال 1391 تا کنون
  • عضو هیئت تحریریه  و داوری Iranian Journal of Radiology  از سال1387 تا کنون
  • مدیریت مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی  از سال 1388 تا کنون

 

مقالات

Khatami S. M., Kalantar Motamedi M. H., Mohebbi H. A‎., Tarighi P., Farzanegan Gh. R., Rezai Y., Bakhshandeh H., Shakiba M., Jalali A. Epidemiology of trauma baqiatallah hospital: A one-Year Prospective study . Volume 5, Number 1 (4-2003) 

 

Saberi H, Shahriyarian Sh, Shabani MA, Mohammadi-Niaki AH, Jalali AH, Shakiba M. Diagnostic Efficacy of Sonography in differentiating Different Types of Pleural Effusions in Imam Hospital Patients”. Tehran University Med J. 2004, 62(12), 979-988.

 

Akhlaghpoor Sh, Tavakkoli Z, Jalali AH, Shakiba M. Radiofrequency Ablation of Liver Tumors: The First Preliminary Report in Iran. Iran J Radiol, 2006: 3(3) 147-150.

 

Pourafkari M, Tamiz Bakhtiyari E, Jalali AH, Shakiba M.  Ultrasonic Measurment of Carotid Intima–Media Thickness in a Group of Iranian with No Cardiovascular Risk Factors. Iran J Radiol, 2006: 3(3), 163-167.

 

Ahmadi Nejad N, Guity M, Farahani M, Farzane S, Shakiba M, Jalali AH. Evaluation of Mammographic Density Changes during Estrogen and Estrogen-Progesterone Therapy in Postmenopausal Women. Iran J Radiol, 2005: 2(3,4) 103-106.

 

Firouznia K, Ghanaati H, Sanaati M, Jalali AH, Shakiba M. Uterine Artery Embolization for Symptomatic Uterine Fibroids: a Prospective Study on 102 Patients in Iran. Iran J Radiol, 2005: 2(3,4) 157-162.

 

Firouznia K, Ghanaati H, Sanaati M, Jalali AH. A Case of Massive Uterine Bleeding due to Fibroid Expulsion after Uterine Artery Embolization: Control of Bleeding by Re-embolization. Iranian Journal of Radiology / Dec 2004 / volume2 / 79-82.

 

Ghanaati H, Jalali AH, Aghai S, Salehian N, Shakiba M. Incidental sinus abnormalities in 256 patients referred for brain MRI. Tehran University Medical Journal; Vol. 65, No. 2, May 2007: 35-39.

 

M. Sanei Taheri, H.R. Haghighatkhah, M. Hassan Tash, R. Bakhshian, M. Shakiba, A.H. Jalali. The Prevalence of Carotid Artery Disease in Candidates of Coronary Artery Bypass Graft.  Iranian Journal of Radiology, Vol. 3, No. 4, Pages 221-224.

 

Saberi H, Shabani M, Jalali A.H, Shakiba M.  Evaluation of the efficacy of ultrasound in the detection of the nature of pleural effusion. 2005. TUMS.

 

Firouznia K, Ghanaati H, Sanaati M, Jalali AH, Shakiba M. Uterine artery embolization in 101 cases of uterine fibroids: do size, location, and number of fibroids affect therapeutic success and complications?Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 May-Jun;31(3):521-6.

 

Taheri MS, Hassanian-Moghaddam H, Birang S, Hemadi H, Shahnazi M, Jalali AH, Shakiba M, Nahvi V. Swallowed opium packets: CT diagnosis. Abdom Imaging. 2007 Jul 4.

 

Sanei Taheri M., Hemadi H., Sajadinasab M., Sharifi G., Jalali A.H., Shakiba M.. Computed Tomography Findings in Patients with Mild Head Trauma. Iranian Journal of Radiology, 2007;4(4):227-230.

 

H. Ghanaati, K. Firouznia, M. Motevalli, L. Mirdamadi, A.H. Jalali.  Fluoroscopic versus Conventional Computed  Tomography-Guided Biopsy. Iranian Journal of Radiology, 2008; 5(1):39-42.

 

M. Sanei Taheri ،  H. Hemadi ،  H.R. Haghighatkhah ،  K. Kamyar ،  A.H. Jalali ،  M. Shakiba . Prevalence of Incidental Thyroid Nodules Diagnosed by Ultrasound in an Iranian Population. Iranian Journal of Radiology  2008;5(1) : 19-25.
 
 

Firouznia K, Ghanaati H, Sanaati M, Jalali AH, Shakiba M. Pregnancy after uterine artery embolization for symptomatic fibroids: a series of 15 pregnancies. AJR Am J Roentgenol. 2009 Jun;192(6):1588-92.

 

H. Moghadasi ،  M. Sanei Taheri ،  M. Shakiba ،  A.H. Jalali. Correlation of Lund-Mackay and SNOT-20 Before and After Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS): Does the Baseline Data Predict the Response Rate? Iranian Journal of Radiology  2009;6(4) : 207-214.
 
 

H. Moghadasi ،  M. Sanei Taheri ،  M. Vazirnezami ،  H. Mohammadpour ،  A.H. Jalali ،  H. Delavari ،  M. Peyravi Chashnasar. Association between Clinical Symptoms and CT Findings in Chronic Rhinosinusitis. Iranian Journal of Radiology  2008;5(3) :145.

 

M. Sanei Taheri ،  H. Hemadi ،  M. Sajadi Nassab ،  A. H. Jalali ،  M. Shakiba. 

Evaluation of Incidental Findings in Brain CT Scans of Mild Head Trauma Patients (GCS: Thirteen to Fifteen). IJCP 2010; 1: 32-35.
 
 

Sanei Taheri M, Aghaei M, Jalali A, Shakiba M. Evaluation of CT Scan and MRI Findings of Pathologically Proved Gliomas in an Iranian Population. Iranian Journal of Cancer Prevention. 2008; 4: 179-182.

 

H.R Haghighatkhah ،  S Sabouri ،  F Borzouyeh ،  M.H. Bagherzadeh ،  H Bakhshandeh ،  A.H Jalali. Diagnostic Accuracy of Multi-Slice Computed Tomographic (MSCT) Angiography in the Detection of Cerebral Aneurysms. Iranian Journal of Radiology  2008;5(4) : 209-214

 

H. Ghanaati , N. Golchin , M. Motevalli , M. Shakiba , A. H. Jalali , K. Firouznia MD. Carotid Doppler Ultrasonography in Preoperative Assessment of Coronary Artery Bypass Graft Surgery in an Iranian Population: Association Between Atherosclerosis Risk Factors and Carotid Stenosis Iranian Journal of Radiology 2009;6 (3): 125-129.

H. Ghanaati, M. Motevalli, A.H. Jalali, K. Firouznia. Increasing Exophthalmia after Carotid-Cavernous Fistula Closure with a Detachable Balloon: Problems of Incomplete Treatment. A Case Report.  THE NEURORADIOLOGY JOURNAL, 2010, 23 (1).

K. FIROUZNIA, H. GHANAATI, S.R. SADEGHI, M. SHAKIBA, A.H. JALALI.

Evaluation of Angiographic Findings in Spontaneous Aneurismal Subarachnoid Hemorrhage Patients. THE NEURORADIOLOGY JOURNAL, 2010, 23 (3); 354-9.

 

H. Ghanaati ،  M. Motevalli ،  Z. Keyhanidoost ،  H. Eslamiyeh ،  A. H. Jalali. Unilateral Blindness as the Only Finding in a Patient with High Flow Carotid-Cavernous Fistula. Iranian Journal of Radiology  2010;7(4) : 241-244

 

H Ghanaati ،  S.M. Alavian ،  K Firouznia ،  M.R. Abedini ،  M. Mohammadifard ،  A.H. Jalali ،  M. Shakiba ،  R. Ataee.  Tailoring of Interventional Procedures for HCC Patients-Review Article. Iranian Journal of Radiology  2010;7(3) : 129-143

 

Hossein Ghanaati, Hadi Rokni-Yazdi, Amir Hossein Jalali , Firouze Abahashemi, Madjid Shakiba, Kavous Firouznia. Improvement of MR cholangiopancreatography (MRCP) images after black tea consumption. Eur Radiol. 2011 Dec;21(12):2551-7. Epub 2011 Aug 5.

 

H. Ghanaati, K. Firouznia, M. Motevalli, A.H. Jalali, Advances of Interventional Radiology in the Treatment of Hepatobiliary Diseases in Iran. Hepat Mon, 2011;11(7)

 

H.Ghanaati, M Mohammadifar , M Ghajarzadeh, K Firouznia,  , M Motevalli , A.H. Jalali. Hydatid cyst of the knee: a case report. Iranian Journal of Radiology 2011, 8(3)

 

AR Fallahi, M Pooyan, H Ghanaati , M A Oghabian, H Khotanlou, M Shakiba, A H Jalali Uterine Segmentation and Volume Measurement in Uterine Fibroid Patients MRI Using Fuzzy C-Mean Algorithm and Morphological Operations. Iranian Journal of Radiology 2011.  Nov;8(3):150-6.

 

Sharifian H1, Taheri E, Borghei P, Shakiba M, Jalali AH, Roshanfekr M, Firouznia K. Diagnostic accuracy of non-echo-planar diffusion-weighted MRI versus other MRI sequences in cholesteatoma. J Med Imaging Radiat Oncol. 2012 Aug;56(4):398-408. doi: 10.1111/j.1754-9485.2012.02377.x. Epub 2012 May 22.

 

Peyman Salamat, Hossein Ghanaati, Shahram Ghasemzadeh,  Amir Hossein Jalali. Assessing the oldness and capacity of radiography and ultrasound

equipments in Tehran University of Medical Sciences. IJR 2012.

 

Hossein Ghanaati 1,*, Kavous Firouznia 1, Amir Hossein Jalali , Madjid Shakiba. How to Start Interventional Radiology. Iran Red Cres Med J. 2013 December; 15(12): e16619.

 

Ghanaati H.,Mohammadzadeh V.,Mohammadzadeh A.,Firouznia K.,Mohammadzadeh M.,Motevali M.,Kadivar S.,Mohammadzadeh M. A.,Dargahi A.,Jalali A. H.,Shakiba M.,Azadeh P. Efficacy of transarterial chemoembolization on lesion reduction in colorectal liver metastases.  Acta Med Iran. 2012;50(8):535-40.

 

Ghanaati, H., Shakouri Rad, A., Firouznia, K., Jalali, A.H. Bronchial artery embolization in life-threatening massive hemoptysis. (2013) Iranian Red Crescent Medical Journal  15  (12)

 

Firouznia, K., Ghanaati, H., Jalali, A.H., Shakiba, M   

Uterine artery embolization for treatment of symptomatic fibroids: A review of the evidence. (2013) Iranian Red Crescent Medical Journal  15  (12)

 

Firouznia, K., Ghanaati, H., Sharafi, A., Abahashemi, F., Hashemi, H., Jalali, A.H., Shakiba, M. Comparing ovarian radiation doses in flat-panel and conventional angiography during uterine artery embolization: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Radiology,2013, 10 (3) , pp. 111.

 

Firouznia K, Ghanaati H, Hedayati M, Shakiba M, Jalali AH, Mirsharifi R,.Endovenous laser treatment (EVLT) for the saphenous reflux and varicose veins: A follow-up study. J Med Imaging Radiat Oncol. 2013 Feb;57(1):15-20.

 

Hashemi H, Behzadi S, Ghanaati H, Harirchian MH, Yaghoobi M, Shakiba M, Jalali AH, Firouznia K. Evaluation of plaque detection and optimum time of enhancement in acute attack multiple sclerosis after contrast injection. Acta Radiol. 2014, Vol. 55(2) 218–224.

 

Ghanaati, H.a  , Firouznia, K.a, Larijani, B.b, Jalali, A.H. Role of interventional radiology in endocrine diseases - Review article. Iranian Journal of Public Health Volume 43, Issue SUPPL. 1, 2014, Pages 112-126

 

 

Firouznia, K., Ghanaati, H., Alavian, S.M., (...), Shakiba, M., Jalali, A.H. Transcatheter arterial chemoembolization therapy for patients with unresectable hepatocellular carcinoma

Hepatitis Monthly Volume 14, Issue 12, 28 December 2014, Pages e25792

 

Firouznia, K., Ghanaati, H., Alavian, S.M., (...), Shakiba, M., Hosseinverdi, S. Management of liver hemangioma using trans-catheter arterial embolization. Hepatitis Monthly Volume 14, Issue 12, 25 December 2014, Pages e25788

 

Motevalli M, Ghanaati H, Firouznia K2, Kargar J3, Aliyari Ghasabeh M4, Shahriari M4, Jalali AH4, Shakiba M. Diagnostic efficacy of vessel specific coronary calcium score in detection of coronary artery stenosis. Iran Red Crescent Med J. 2014 Dec 30;16(12)

 

Firouznia, K  ,  Hosseininasab, S.J  ,  Amanpour, S.,  Haj-Mirzaian, A,  Miri, R.  ,  Muhammadnejad, A.  ,  Muhammadnejad, S.  ,  Jalali, A.H.  ,  Ahmadi, F.  ,  Rokni-Yazdi, H.ab   Renal Sympathetic Denervation by CT-scan-Guided Periarterial Ethanol Injection in Sheep. CardioVascular and Interventional Radiology - 6 May 2015, 8p

 

Miri M1, Ghanaati H2, Salamati P3, Ebrahimi Nik H1, Jalali AH1, Saeednejad M4, Firouznia K. Coil Embolization of Intracranial Aneurysms: A Six-Month Follow-Up Study. Iran J Radiol. 2015 Jul 22;12(3):e10986. doi: 10.5812/iranjradiol.10986v2. eCollection 2015

 

Firouznia, Kavous; Hosseiny, Melina; Kooraki, Soheil; Amir Hossein Jalali.. Mid-Term Outcome Following Pipeline Embolization of Unruptured Intracranial Aneurysms

Iranian Journal Of Radiology   Volume: 15   Issue: 1     Article Number: e59703   Published: JAN 2018

 

Seyyed Mohammad Ghodsi  , Alireza Khoshnevisan , Mahdi Arjipour , Hossein Ghanaati  , Kavous Firouznia   , Amir Hossein Jalali  , Madjid Shakiba  and Nafiseh Ghavami

Diagnostic Efficacy of Perfusion Magnetic Resonance Imaging in Supratentorial Glioma Grading. IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY   Volume: 15   Issue: 2     Article Number: e13696   Published: APR 2018

 

92- Ghanaati, H., Sanaati, M., Shakiba, M., Bakhshandeh, H., Ghavami, N., Aro, S., Jalali, A.H., Firouznia, K. Pregnancy and its Outcomes in Patients After Uterine Fibroid Embolization: A Systematic Review and Meta-Analysis. CardioVascular and Interventional Radiology2020

 

Jalali, A.H., Mozdarani, H., Ghanaati, H. The genotoxic effects of contrast enhanced abdominopelvic 3-tesla magnetic resonance imaging on human circulating leucocytes. European Journal of Radiology,2020,129,109037

Amir Hossein Jalali, Hossein Mozdarani, Hossein Ghanaati. The effect of contrast enhanced abdominopelvic magnetic resonance imaging on expression and methylation level of ATM and AKT genes. Volume 23, Number 3, 2021, Serial Number: 91 (In Press)