درباره مهدی رحمانی

مهدی رحمانی کارشناس علوم آزمایشگاهی و دارای مدارک کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی می باشد.

 

مسئولیت ها:

  • عضو هیئت مدیره
  • مدیر بخش کلینیکال، پاتولوژی و عفونی