بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه مندل

 

آزمایشگاه مندل در راستای فراهم نمودن تسهیلات لازم برای مراجعین گرامی با تمامی بیمه های پایه کشور قرارداد داشته و پذیرای مراجعین گرامی خود می باشد. توجه فرمایید هر یک از سازمان های بیمه گر برای پوشش خدمات مورد نیاز مراجعین گرامی قوانین و شرایط خاص خود را دارند. در این راستا تلاش نموده ایم بسته به نوع آزمایش و سازمان بیمه پوشش دهنده راهنمای جامعی برای شما عزیزان تهیه نماییم.

 

بیمه های طرف قرارداد:

 

سازمان بیمه تامین اجتماعی

توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی توضیحات سازمان تامین اجتماعی

 

 

سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت مشتمل بر چند صندوق بیمه ای جداگانه می باشد که شامل صندوق بیمه کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان، صندوق بیمه سایر اقشار، صندوق بیمه روستاییان و ... می باشد. در حال حاضر متاسفانه مراکز خصوصی امکان ارائه خدمات تحت پوشش به دارندگان بیمه ایرانیان نمی باشند و این عزیزان تنها در مراکز دولتی می توانند از دفترچه بیمه خود استفاده نمایند. آزمایشگاه مندل در حال حاضر امکان ارائه خدمات به دارندگان بیمه کارکنان دولت و همچنین بیمه سایر اقشار را دارا می باشد.

طبق دستورالعمل های فعلی سازمان بیمه سلامت کلیه نسخ مربوط به بخش کلینیکال (تشخیص طبی) نیازی به مراجعه حضوری به سازمان بیمه و اخذ تاییدیه ندارد و پرسنل پذیرش آزمایشگاه مندل این نسخ را به صورت مستقیم و از طریق اینترنت برای مراجعین پذیرش می نمایند. ولی در خصوص نسخه های مربوط به آزمایش های پاتولوژی و همچنین ژنتیک ضروری است تا ابتدا مراجعین گرامی به آزمایشگاه مراجعه نموده و پس از اخذ معرفی نامه آزمایشگاه و با دردست داشتن مدارک لازم (که توسط پذیرش آزمایشگاه به اطلاع شما رسانده خواهد شد)، به دفتر تایید نسخ سازمان به آدرس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مراجعه نمایند و تاییدیه را دریافت کنند.

 

 

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح توضیحات مربوط به نیروهای مسلح