درباره حامد وزیری نسب

آقای حامد وزیری نسب متولد دی ماه سال 1359 بوده و در سال 1383 مقطع کارشناسی ژنتیک را از دانشگاه شهید چمران اهواز دریافت نمود و در ادامه با رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد سال 1383 وارد مقطع کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی در دانشگاه تربیت مدرس شدند و در نهایت در سال 1385 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. همچنین در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1383 ایشان موفق به کسب رتبه سوم شدند. ایشان با اتکا به توانمندی های خود و همچنین گذراندن دوره 6 ماهه Preimplantation genetic diagnosis (PGD) در مرکز ATL فرانسه، در پژوهشگاه رویان مشغول به کار گردید و به مدت 7 سال مسئولیت انجام بیش 3000 سیکل آزمایش PGD را در این مرکز بر عهده داشت.

ایشان از سال 1393 به عضویت تیم آزمایشگاهی مندل درآمد و در طی پنج سال گذشته نیز حدود 3000 سیکل آزمایش PGD مبتنی بر روش FISH و بیش از 70 سیکل PGD برای بیماری های تک ژنی را عهده دار بوده اند. در حال حاضر عضو هیئت مدیره آزمایشگاه، مدیر داخلی مجموعه و سوپروایزر بخش PGD هستند.

 

سوابق کاری:

1-      محقق، انیستیتو کانسر، 1384 الی 1385. عنوان پروژه : بررسی هیبریداسیون مقایسه ای ژنومی (CGH) بر روی سرطان squamous cell carcinoma

2-      مرکز تحقیقات گوارش و کبد، بیمارستان شریعتی

3-      مسئول آزمایشگاه PGD پژوهشگاه رویان 1386 تا 1392

4-      مدیر داخلی و عضو هیئت مدیره آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل (1393 تا کنون)

 

 

از تحقیقات و مطالعات ایشان تا کنون 8 مقاله و سخنرانی در سمینار های علمی به شرح زیر ارائه شده است:

Presentations & Publications

1-      Comparative Genomic Hybridization (CGH) analysis of squamous cell carcinoma of the esophagus in Iranian population. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the second International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz, Iran, October 2007.

2-      The Effect of Prolonged Culture of Chromosomally Abnormal Human Embryos on The Rate of Diploid Cells. Bazrgar M, Gourabi H, Eftekhari-Yazdi P, Vazirinasab H, Fakhri M, Hassani F, Chehrazi M, Valojerdi MR. Int J Fertil Steril. 2016 Jan-Mar;9(4):563-73. Epub 2015 Dec 23.
3-      Delineating the association between isodicentric chromosome Y and infertility: a retrospective study. Kalantari H, Asia S, Totonchi M, Vazirinasab H, Mansouri Z, Zarei Moradi S, Haratian K, Gourabi H, Mohseni Meybodi A. Fertil Steril. 2014 Apr;101(4):1091-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.12.048. Epub 2014 Feb 4. Review.

4-      DNA repair signalling pathway genes are overexpressed in poor-quality pre-implantation human embryos with complex aneuploidy. Bazrgar M, Gourabi H, Yazdi PE, Vazirinasab H, Fakhri M, Hassani F, Valojerdi MR. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Apr;175:152-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.01.010. Epub 2014 Jan 15.

5-      Optimization of The Electroporation Conditions for Transfection of Human Factor IX into The Goat Fetal Fibroblasts. Amiri Yekta A, Dalman A, Sanati MH, Fatemi N, Vazirinasab H, Zomorodipour A, Chehrazi M, Gourabi H. Cell J. 2013 Winter;14(4):270-5. Epub 2013 Feb 20.

6-      Production of transgenic goats expressing human coagulation factor IX in the mammary glands after nuclear transfer using transfected fetal fibroblast cells. Amiri Yekta A, Dalman A, Eftekhari-Yazdi P, Sanati MH, Shahverdi AH, Fakheri R, Vazirinasab H, Daneshzadeh MT, Vojgani M, Zomorodipour A, Fatemi N, Vahabi Z, Mirshahvaladi S, Ataei F, Bahraminejad E, Masoudi N, Rezazadeh Valojerdi M, Gourabi H. Transgenic Res. 2013 Feb;22(1):131-42. doi: 10.1007/s11248-012-9634-y. Epub 2012 Aug 7.

7-      Generation of human induced pluripotent stem cells from a Bombay individual: moving towards "universal-donor" red blood cells. Seifinejad A, Taei A, Totonchi M, Vazirinasab H, Hassani SN, Aghdami N, Shahbazi E, Yazdi RS, Salekdeh GH, Baharvand H. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Jan 1;391(1):329-34. doi: 10.1016/j.bbrc.2009.11.058. Epub 2009 Nov 11.

8-      Comparative Genomic Hybridization (CGH) analysis of Squamous Cell Carcinoma of the Esophagus in Iranian population, Electronic Journal of Medical Genetics. May 2007, (www.e-medicaljournals.com).