پذیرش واکسن COVID-19 در انگلیس

مطالعه نشان می دهد که پذیرش واکسن COVID-19 در انگلیس در حال افزایش است!

مطالعه نشان می دهد که پذیرش واکسن COVID-19 در انگلیس در حال افزایش است!

تیمی از محققان در انگلستان، اخیرا تحقیقی در خصوص تردید افراد به واکسیناسیون بیماری کرونا انجام داده اند. نظرسنجی اول شامل 1642 پاسخ دهنده بود و بین 30 سپتامبر تا 1 اکتبر سال 2020 انجام شد. نظرسنجی دوم در طول هفته از اول فوریه

سه شنبه، 26 اسفند ماه 1399 101 بازدید