واکسن های COVID 19

چرا مقایسه واکسن های COVID 19 بسیار دشوار است؟

چرا مقایسه واکسن های COVID 19 بسیار دشوار است؟

یوسف آدبایو آدبیسی می داند واکسنی که 70٪ محافظت در برابر COVID-19 داشته باشد می تواند ابزاری ارزشمند در برابر ویروس کرونا در نیجریه باشد - به خصوص اگر این واکسن ارزان باشد و لازم نیست در دمای بسیار سرد نگهداری شود. اما اگر واکسن دیگری

سه شنبه، 12 اسفند ماه 1399 120 بازدید