مشاوره ژنتیک در ازدواج فامیلی

مشاوره ژنتیک در ازدواج فامیلی چیست؟

مشاوره ژنتیک در ازدواج فامیلی چیست؟

با افزایش سطح آگاهی زوجین، بسیاری از آنان قبل از اقدام به ازدواج برای انجام مشاوره ژنتیک به کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه می نمایند. حدود 70 سال پیش اولین بار ساختار فیزیکی DNA شناسایی شد و به سرعت مشخص شد که ژن ها از جنس

سه شنبه، 22 مهر ماه 1399 359 بازدید