اثرات انواع ویروس

اثرات انواع ویروس بر واکسن های COVID-19

اثرات انواع ویروس بر واکسن های COVID-19

همه ویروس ها از جمله SARS-CoV-2 ، ویروسی که باعث COVID-19 می شود - با گذشت زمان تکامل می یابند. وقتی ویروس از خود نسخه برداری یا کپی می کند ، گاهی اوقات کمی تغییر می کند ، که این برای ویروس طبیعی است. این تغییرات "جهش

دوشنبه، 18 اسفند ماه 1399 94 بازدید