پیری مغز

نتایج نشان می دهد COVID-19 ممکن است باعث پیری مغز شود!

نتایج نشان می دهد COVID-19 ممکن است باعث پیری مغز شود!

29 اکتبر 2020 بر اساس یک مطالعه جدید منتشر شده بر روی سرور پیش چاپ MedRxiv ، ویروس کرونا می تواند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارد و باعث کاهش ذهنی معادل پیری مغز حدود 10 سال شود. این مطالعه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

دوشنبه، 16 فروردین ماه 1400 92 بازدید