واکسن جهانی آنفلوانزا

دانشمندان به واکسن جهانی آنفلوانزا نزدیک ترند!

دانشمندان به واکسن جهانی آنفلوانزا نزدیک ترند!

ویروس های آنفلوانزا به سرعت تکامل می یابند ، به طوری که هر ساله باید یک واکسن جدید آنفلوانزای فصلی تولید شود تا در جریان آنها قرار بگیرد. مسئله اصلی تغییرات جزئی در قسمت خاصی از ویروس است که واکسن هدف آن قرار دارد ، یعنی پروتئین های

چهار شنبه، 20 اسفند ماه 1399 59 بازدید