خانواده ژنی کلاژن

پروتئوگلایکان‌های کلاژنی

پروتئوگلایکان‌های کلاژنی

ژن‌های این خانواده دستورالعمل ساخت اجزای پروتئینی مولکول‌های بزرگی به نام پروتئوگلایکان‌های کلاژنی را فراهم می‌کنند. پروتئوگلایکان مولکولی است که از یک هسته پروتئینی متصل به یک یا چند مولکول قند که آن را زنجیره گلایکوزآمینوگلایکان (GAG) می‌نامند ساخته شده است. خانواده ژنی پروتئوگلایکان‌های کلاژنی زیرمجموعه ای از یک خانواده ژنی بزرگتر به نام اَبَرفامیلی پروتئوگلایکان است.

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 699 بازدید