تست سندروم داون

آزمایش سندروم داون را در آزمایشگاه مندل انجام دهید!

آزمایش سندروم داون را در آزمایشگاه مندل انجام دهید!

به طور کلی آزمایشات غربالگری سندروم داون می توانند احتمال بارداری جنینی که سندرم داون دارد، را نشان دهد. اما این آزمایشات نمی توانند به طور قطعی تشخیص دهند که کودک دارای سندرم داون است یا خیر در آزمایشگاه مندل این آزمایش تا حدود 99% برای شما احتمال بارداری جنین دارای سندروم داون را مشخص می کند.

سه شنبه، 27 آبان ماه 1399 330 بازدید